પરમ પૂજય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે ભારતીય સંસ્કૃતિ ચેર અને શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના સંયુક્ત ઉપક્રમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત

Video will be Live HERE

The function will begin at 4:00 PM on 16/02/2021

Visit us on YouTube