પરમ પૂજય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે ભારતીય સંસ્કૃતિ ચેર - સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત

Video will be Live HERE

The function will begin

at 4:00 PM

on 25/12/2020

વિશેષ ઉપસ્થિતિ

ડો. નિતિનભાઈ પેથાણી

Vice Chancellor

ડો. વિજયભાઈ દેસાણી

Pro Vice Chancellor

ડો. મેહુલભાઈ રૂપાણી

Member of Syndicate

ડો. નિદત્ત બારોટ

Coordinator
Bhartiya Sanksruti Chair

કાર્યક્રમના પ્રારંભે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી જીગર મહેશભાઇ જોષીપુરાને આપણે માણીશું.

Visit us on YouTube