હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં વસંત પંચમીનું મહત્વ
Date 16-02-21 8:45 AM

પરમ પૂજય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે ભારતીય સંસ્કૃતિ ચેર , સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત

Live Webinar મા જોડાવા નિમંત્રણ

The function will begin

At 8:45 AM

On 16/02/2021

ડો. નિદત્ત બારોટ

( કો-ઓર્ડિનેટર )

ડો. મેહુલ રૂપાણી

( સલાહકાર )

Video will be Live HERE

Visit us on YouTube